Co wolno, czego nie wolno

Regulamin kręgielni

Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług, powinny zapoznać się z regulaminem, a także zasadami korzystania kręgielni i cennikiem.

Na terenie kręgielni zabrania się:

 1. Wnoszenia własnych napojów oraz wszelkiego rodzaju żywności.
 2. Wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Przebywania zwierząt.
 4. Rezerwacje mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście, po uprzednim podaniu nazwiska osoby rezerwującej (nazwa firmy) oraz numeru telefonu kontaktowego.
 5. Tor zostanie automatycznie wyłączony po upływie opłaconego czasu gry.
 6. W przypadku braku innych rezerwacji istnieje możliwość przedłużenia rezerwacji po wcześniejszym zgłoszeniu obsłudze kręgielni.
 7. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.
 8. Po upływie 10 minut od ustalonego czasu rezerwacja zostaje anulowana.
 9. Czas gry kontrolują klienci, personel nie odpowiada za przekroczony czas gry klientów. Po przekroczeniu czasu gry w kręgle naliczana jest kolejna godzina gry.
 10. Kręgielnia „Bowling City” zastrzega sobie możliwość opóźnienia rozpoczęcia gry wynikającej z awarii technicznej kręgielni.
 11. Na jednym torze może grać maksymalnie 12 graczy.
 12. Na rozbiegu ma prawo wchodzić jednorazowo tylko jeden gracz, który będzie aktualnie oddawał rzuty.
 13. Rzut kuli należy wykonywać w taki sposób, aby wypuszczenie kuli z reki odbywało się na wysokości nie wyższej niż 15-20 cm od powierzchni toru i rozbiegu.
 14. Rzut należy wykonywać wyłącznie jedną kulą (w przypadku rzucania kilkoma kulami naraz gra zostanie przerwana).
 15. Zabrania się zatrzymywać i brać kul toczących się na całej powierzchni torów oraz rynien powrotnych za linią spalonego.
 16. W przypadku wystąpienia awarii maszyny kręgielni obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów oraz niezwłocznie zgłosić obsłudze kręgielni, zostanie doliczony nieodpłatnie czas do wykupionej gry.
 17. Zabrania się spożywania napoi i posiłków w strefie rzutów.
 18. Wolno grać jedynie w specjalnym obuwiu, które wydawane są w recepcji.
 19. Zabrania się wychodzenia poza lokal w obuwiu bowlingowym.
 20. Nie przekraczaj linii spalonego między torem, a polem rozbiegu.
 21. Zabrania się wchodzenia na powierzchnie kręgielni pokrytej wykładziną pomiędzy torami.
 22. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel lokalu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom nieprzestrzegającym zasad korzystania z kręgielni lub osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
 23. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz zasady korzystania z kręgielni mogą być wypraszane z lokalu.
 24. Dzieci do lat 15 mogą przebywać na kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie (dzieci), odpowiadają za dzieci oraz wszelkie szkody spowodowane przez nie.
 25. Kręgielnia „Bowling City” nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze.
 26. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu, kręgielnia „Bowling City” nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
 27. Za zniszczenia, zgubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia (tj. obuwie bowlingowi – 120 zł ; kula bowlingowa – 180 zł, rampa do rzucania dla dzieci – 1200 zł) .
 28. Teren lokalu jest monitorowany. Właściciel kręgielni zapewnia, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i będzie ewentualnie wykorzystywany do pociągnięcia odpowiedzialności w stosunku do osób, które nie stosują się do regulaminy oraz zasad korzystania z kręgielni.
 29. „Bowling City” zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.

Regulamin sali bilardowej

 1. Za powierzony sprzęt odpowiada gracz przy stole.
 2. Za zniszczenie sprzętu gracz ponosi odpowiedzialność materialną w wysokości:
  1. Złamanie kija zwykłego lub jego uszkodzenie – 100 zł;
  2. Złamanie kija skręcanego lub jego uszkodzenie – 200 zł;
  3. Uszkodzenie sukna – 1000 zł (uszkodzenie sukna powoduje konieczność jego wymiany, np. oblanie napojem, przypalenie papierosem, celowe uszkodzenie);
  4. Uszkodzenie bili – 50 zł
  5. Zniszczenie lamp nad stołem bilardowym – 70 zł
 3. W przypadku otrzymania uszkodzonego sprzętu, prosimy o niezwłoczne poinformowanie personelu lokalu.
 4. W lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz podchodzenia do stołu bilardowego z rzeczami mogącymi spowodować ich uszkodzenie lub zabrudzenie.
 5. Na stole bilardowym obowiązuje zakaz stawiania popielniczek, szklanek oraz wszelkich innych przedmiotów nie będącym sprzętem do gry.
 6. Obsługa kręgielni ma prawo:
  1. Odmowy udostępnienia stołu do gry osobom nietrzeźwym lub zachowującym się nieodpowiednio.
  2. Wyproszenia z lokalu osób nie przestrzegającego niniejszego regulaminu lub przeszkadzających w grze innym użytkownikom lokalu.
  3. Przerwanie gry osobom nie przestrzegających niniejszego regulaminu bez prawa zwrotu należności za pozostały czas gry i żądania natychmiastowego rozliczenia się z powierzonego sprzętu.
 7. Stół udostępniony jest do gry przez obsługę kręgielni po uprzednim zostawieniu dowodu tożsamości.
 8. Opłaty za wynajem stołu regulowane są cennikiem dostępnym przy recepcji lub u obsługi lokalu
 9. „Bowling City” zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.
TOP